Allmänna villkor

Version 5.1; giltiga från och med den 8:e Mars 2024

1. Information om företaget

Mats Svensson 2000 AB (”Bolaget”)

Org. nr: 556831–3976

Henry Dunkers plats 4

252 67 Helsingborg

Telefon: 010-330 20 60

info@mats-svensson.se

Innehar F-skattsedel

2. Allmänt om tecknande av Avtalet om Tjänsten

Information om Bolagets tjänst (”Tjänsten”) återfinns här:

https://mats-svensson.se/erbjudandet/.

När en person (”Kund” eller ”du”) och Bolaget ingår avtal om Tjänsten (”Avtalet”) tillämpas dessa allmänna villkor (”Villkoren”) på Avtalet. Dessa Villkor utgör en integrerad del av Avtalet.

Avtalet ingås genom att Kunden beställer Tjänsten via Bolagets hemsida.

2.1 Avtal via Bolagets hemsida

Beställning av Tjänsten via Bolagets hemsida sker via denna länk: https://mats-svensson.se/bli-kund/. Du fyller i dina personuppgifter i ett formulär samt klickar i rutorna att du godkänner Villkoren samt bekräftat att du tagit del av Bolagets Integritetspolicy. Genom att därefter klicka på ”BLI KUND” (eller motsvarande text) bekräftar du din beställning av Tjänsten och ingår Avtalet. Betalning för Tjänsten sker genom vald betalningsmetod i enlighet med punkt 6.2 nedan (”Betalningsmetod”).

3. Kostnadsfri provperiod

Tjänsten kan börja med en kostnadsfri provperiod. Den kostnadsfria provperioden av Tjänsten varar i en (1) månad, eller enligt vad som angetts vid Avtalets ingående, och är avsedd för att nya Kunder och vissa tidigare Kunder ska kunna prova på Tjänsten.

Bolaget avgör om du är berättigad till en kostnadsfri provperiod och kan komma att begränsa denna rätt eller provperiodens längd för att förhindra att kostnadsfria provperioder nyttjas felaktigt. Bolaget förbehåller sig rätten att avsluta en kostnadsfri provperiod och frysa kontot om Kunden enligt Bolagets bedömning inte är berättigad till en kostnadsfri provperiod. Kunder med ett befintligt eller nyligen avslutat Avtal är som huvudregel inte berättigade till en kostnadsfri provperiod. Det går inte att kombinera ett erbjudande om kostnadsfri provperiod med andra erbjudanden.

Den årliga avgiften (”Avgiften”) debiteras genom vald Betalningsmetod i slutet av den kostnadsfria provperioden, såvida Kunden inte avslutar Avtalet innan den kostnadsfria provperioden har löpt ut. Vid tecknade av Avtalet, erhålles information om när provperioden löper ut.

4. Bolagets information

Bolagets information om Mats Svenssons fondplaceringar (”Informationen”) utgör inte någon finansiell rådgivning, rådgivningstjänst eller förvaltningstjänst och det är du som Kund som avgör om och i så fall hur du använder Informationen. Bolaget saknar helt kännedom om dina individuella ekonomiska förutsättningar och saknar därför möjlighet att ge dig individuellt utformad rådgivning. Du har varken rätt eller möjlighet att vända dig direkt till Bolaget för individuellt utformad rådgivning av något slag.

Du bekräftar genom ingående av Avtalet att du är fullt medveten om att aktie- och fondhandel är förenad med risk för kapitalförlust samt att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Du som Kund bekräftar vidare på samma sätt att du är medveten om att Aktier och fondandelar kan öka och minska i värde vilket innebär att du aldrig är garanterad att få tillbaka det kapitalbelopp du sätter in eller flyttar på ditt premiepensionskonto, oavsett om det sker på grundval av Informationen eller inte. Då fonder ofta placerar del av kapitalet på utländska marknader bekräftar du även att du är medveten om att värdet på fondandelar kan påverkas av förändringar i valutakurser.

5. Pris

Priset för Tjänsterna framgår av Bolagets hemsida. I priset inkluderas samtliga förekommande skatter, avgifter och andra kostnader. I priset inkluderas inte de eventuella kostnader du har för din förvaltning av ditt premiepensionskapital. Bolaget förbehåller sig rätten att justera priset för Tjänsten. Bolaget äger dock inte rätt att justera priset för redan ingånget och gällande Avtal.

6. Villkor för betalning och fullgörande

Tjänsten tillhandahålls omedelbart i samband med ingående av Avtalet.

6.1. Erläggande av Avgiften

Avgiften för Tjänsten debiteras normalt årligen genom den av dig valda Betalningsmetoden (se punkt 6.2 nedan) på den kalenderdag som motsvarar den första dagen för ditt Avtal. Bolaget kan även (men är inte skyldigt att) erbjuda månadsbetalning. För månadsdebitering krävs att vald Betalningsmetod är alternativ (i) i punkt 6.2 nedan. Avtalsperioden är dock alltjämt, till undvikande av missförstånd, ett år. I vissa fall kan datumet för betalningen ändras, till exempel om Betalningsmetoden inte har kunnat bekräftas eller om ditt Avtal började på en bankdag som inte är en bankdag kommande år.

6.2. Betalningsmetoder

De Betalningsmetoder som finns för att erlägga Avgiften för Tjänsten är

  • (i) konto-/kreditkort via tjänsten Stripe
  • (ii) Swish 
  • (iii) Faktura 

Om täckning saknas på konto- eller kreditkort eller det bankkonto som är kopplat till Swish, nekas du beställning av Tjänsten och inget Avtal ingås.

Du kan välja att betala hela prenumerationsavgiften vid beställningen eller dela upp betalningen i 12 månadsvisa betalningar.

För att använda Tjänsten ansluter du dig till en Betalningsmetod. Vid uppdatering av Betalningsmetod informeras du i förväg. Efter eventuella uppdateringar godkänner du att Bolaget, om automatisk debitering är möjlig via den Betalningsmetod du har valt, fortsätter att debitera de(n) tillämpliga Betalningsmetoden eller Betalningsmetoderna. Om din primära Betalningsmetod inte fungerar eller inte längre är tillgänglig för att genomföra betalningen, förblir du betalningsskyldig för inte erlagd Avgift.

Vid obetald Avgift förbehåller Bolaget sig rätten att avbryta Tjänsten till dess du har erlagt Avgiften.

Du är skyldig att erlägga eventuella lokala skatter och/eller avgifter påförda av utfärdaren av Betalningsmetoden. Dessa avgifter och skatter kan variera beroende på vilken Betalningsmetod som används. Kontakta leverantören av din Betalningsmetod för mer information.

Särskilt om faktura

Betalning genom faktura vid beställning av Tjänsten sker genom användande av betaltjänst tillhandahållen av Svea Ekonomi. Betalning ska erläggas i enlighet med Svea Ekonomis vid var tid gällande allmänna villkor för betaltjänsten och Svea Ekonomi ansvarar för kreditbedömning, avisering och betalningsmottagning. Vid betalning med faktura måste förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, mejladress och personnummer anges när du beställer Tjänsten.

Betalningsvillkor vid faktura är 30 dagar från den dag du beställer Tjänsten. Sedvanlig kreditprövning sker.

Ytterligare information kan erhållas genom att ta kontakt med Svea Ekonomis kundservice via https://www.svea.com/se/sv/privat/kontakt/

Vid förlängning av Tjänsten erbjuds kortbetalning via Stripe, Swish eller fakturering via Svea Ekonomi i samband med erbjudande av förlängning av Avtalet (se punkt 10.2 nedan). Fakturan förfaller till betalning med 30 dagars betaltid.

6.3. Avslutande

Avtalet och därmed Tjänsten går att avsluta när som helst på

https://mats-svensson.se/kundtjanst/.

Du har fortsatt tillgång till Tjänsten till slutet av Avtalsperioden.

Om du avslutar ditt Avtal avslutas ditt konto automatiskt vid slutet av Avtalsperioden.

6.4. Pris- och Avtalsändringar

Det händer att vi förändrar våra Avtal och ändrar priset på vår Tjänst. Ditt pris för Tjänsten kan dock inte ändras under innevarande Avtalsperiod. Alla förändringar i Avtalet kommer att börja gälla för dig tidigast 30 dagar efter att du informerats om detta.

7. Reklamation

Du har som kund alltid rätt att reklamera fel i Tjänsten inom skälig tid från det att du upptäckte, eller borde ha upptäckt ett fel i Tjänsten. Reklamation som sker inom två månader efter det att du märkte felet anses alltid ha skett i rätt tid (”Reklamationsfristen”). Om du inte reklamerar inom Reklamationsfristen förlorar du rätten att åberopa eventuellt fel.

Med fel i Tjänsten avses att Tjänsten avviker från Avtalet. Exempel kan vara att Informationen inte når dig på vederbörligt sätt eller andra tekniska brister i Tjänsten, förutsatt att felet är att hänföra till förhållande från Bolagets sida. Med fel avses således inte brister i Tjänsten som beror på att du lämnat felaktiga kontaktuppgifter.

Som fel i Tjänsten avses inte sådana omständigheter som är att hänföra till dig som kund t.ex. tekniska brister från din sida.

Reklamation kan göras till Bolaget via e-post, telefon eller post (se ovan angiven kontaktinformation). Reklamation anses ha skett i rätt tid när du inom Reklamationsfristen avsänder sådant meddelande till Bolaget. Om Bolaget bedömer att reklamationen är skälig har du i första hand rätt till avhjälpande av felet samt till återbetalning avseende tid under vilken Tjänsten inte tillhandahållits.

8. Ångerrätt

Vid köp av Bolagets Tjänster har du alltid rätt att frånträda Avtalet inom 14 dagar från det att Avtalet ingicks (”Ångerrätt”). Du har rätt att frånträda Avtalet utan att ange något skäl. För att utöva ångerrätten lämnas ett klart och tydligt meddelande till Bolaget om att du önskar frånträda Avtalet. Meddelandet kan skickas via e-mail, post eller levereras via telefon.

Du kan även använda Konsumentverkets standardformulär för utövande av ångerrätt som nås via följande länk: http://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett.

För att du ska anses ha utövat Ångerrätten i tid ska meddelande om att Kunden vill nyttja Ångerrätten avsändas till Bolaget inom 14 dagar från det att Avtalet ingicks.

Bolaget återbetalar Avgift som erlagts för Tjänsten. Återbetalning kommer att ske utan onödigt dröjsmål och alltid senast inom 14 dagar från det att Bolaget underrättades om ditt beslut att utnyttja din ångerrätt och därmed frånträda Avtalet. Bolaget kommer i första hand att använda den metod för återbetalning som du använt vid betalning av Tjänsten.

9. Garanti och ansvar

Bolaget lämnar inte några som helst garantier avseende Informationen och åtar sig inte något som helst ansvar för eventuella kapitalförluster eller annan direkt eller indirekt skada som åsamkas dig på grund av din användning av Informationen. Bolaget ansvarar inte heller under några omständigheter för riktigheten och/eller tillförlitligheten i Informationen. Bolaget är inte heller skyldig att genom försäkring eller på annat sätt täcka dina eventuella kapitalförluster eller andra direkta eller indirekta skador som kan drabba dig på grund av din användning av Tjänsten eller Informationen. Bolaget åtar sig inte heller, utöver vad som anges i dessa Villkor, något som helst ansvar för direkta eller indirekta kapitalförluster eller andra skador i övrigt som kan åsamkas dig på grund av eventuella tekniska avbrott eller andra uppehåll i Tjänsten.

Informationen som Bolaget lämnar till dig är för närvarande baserad på Mats Svenssons förvaltning av dennes premiepensionskapital. Om Mats Svensson till följd av exempelvis, men inte uteslutande, sjukdom, frånfall eller annan omständighet, oavsett slag, inte längre kan och/eller har möjlighet att aktivt förvalta sitt premiepensionskapital har Bolaget rätt att utse annan professionell person (”Placerare”) vars förvaltning ska ligga till grund för lämnande av Informationen. Mats Svenssons eventuella frånfall och Bolagets utseende av Placerare utgör inte grund för uppsägning av Tjänsten och du har inte heller rätt till återbetalning av erlagd Avgift för innevarande Avtalsperiod (se definition nedan p 10.1) eller annan ersättning, skadestånd eller kompensation, oavsett slag.

10. Avtalets löptid och förlängning av Avtalet

10.1 Avtalets löptid

Avtalet gäller under ett år (”Avtalsperiod”) från och med den dag Bolaget och du ingår Avtalet med tillämpning av dessa Villkor i den version de görs tillgängliga för på Bolagets hemsida vid Avtalets ingående.

10.2 Erbjudande om förlängning vid beställning av Tjänsten

Inför Avtalsperiodens slut kommer du via e-postmeddelande att erhålla ett erbjudande om att förlänga Avtalet med ytterligare en Avtalsperiod som du kan välja att acceptera eller förkasta. Du bekräftar din förlängning av Avtalet genom att klicka på knappen ”JA TACK” eller ”NEJ TACK” om du inte önskar förlänga Avtalet, i e-postmeddelandet, vilket öppnar en webbsida där du på nytt får ange dina kunduppgifter och beställa Tjänsten för ytterligare ett år. Vid förlängning av Tjänsten erbjuds kortbetalning via Stripe, Swish eller Faktura. Om du väljer att inte acceptera erbjudandet (om du klickar på ”NEJ TACK” eller ingen knapp) avslutas Tjänsten på sista dagen för innevarande Avtalsperiod och du kommer inte att erhålla någon ytterligare Information.

11. Behandling av personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för Bolaget. Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt avtalet och hanterar dessa enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation) samt den kompletterande svenska lagen om dataskydd.

I Bolagets Integritetspolicy finner du mer information om vilka personuppgifter som Bolaget behandlar om dig, ändamålet, den rättsliga grunden samt lagringstiden för behandlingen, samt din rätt till bland annat information, radering och rättelse.

12. Force Majeure

Bolaget friskriver sig, utöver vad som i övrigt anges i dessa Villkor, från sin skyldighet att fullgöra sin del av Avtalet och från skyldighet att betala skadestånd eller annan ersättning till dig som kund om Bolagets åtaganden enligt Avtalet inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet och liknande händelser som Bolaget inte råder över och inte heller kunnat förutse.

13. Sekretess

Du förbinder dig att, utan begränsning i tiden, inte för tredje man avslöja Konfidentiell Information (inklusive, men inte begränsat till, Informationen) som du erhåller från Bolaget. Med Konfidentiell Information avses all information som lämnas av Bolaget till dig som kund och som rör Avtalet och/eller Tjänsten och/eller dess innehåll, oavsett om och hur informationen finns dokumenterad, med undantag för (i) information, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot Avtalet; (ii) information som du kan visa att du redan kände till innan du mottog den från Bolaget; och (iii) information som du mottagit eller kommer att motta från tredje man utan att vara bunden av sekretess i förhållande till den informationen.

14. Immateriella rättigheter

Bolaget behåller äganderätten till samtliga förekommande till Tjänsten knutna immateriella rättigheter. Du har som kund inte rätt att licensiera, överlåta eller på annat sätt förfoga över Bolagets immateriella rättigheter eller dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet.

15. Tillämplig lag och tvister

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet och dessa Villkor.

Som kund har du, i händelse av tvist, rätt att hänföra tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Bolaget har som policy att följa ARN:s rekommendationer. Du kan kontakta ARN via deras hemsida, www.arn.se eller genom att skicka brev till ARN på adressen:

Allmänna Reklamationsnämnden

Box 174

101 23 Stockholm

Du kan också vända dig till EU-kommissionens online-plattform för alternativ tvistelösning som nås via denna länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras av allmän domstol.