Integritetspolicy

Integritetspolicy


Integritetspolicyn har antagits 2018-06-05

1. Bakgrund

Denna policy (”Integritetspolicy”) har utformats för att medvetandegöra dig om att Mats Svensson 2000 AB (”Mats Svensson”, ”vi”, ”oss”) behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt. Detta eftersom att vi värnar om din integritet. Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd (”Dataskyddsreglerna”).

Integritetspolicyn gäller (i) då Mats Svensson tillhandahåller sina tjänster till dig, i anslutning till beställning och köp, (ii) i all övrig kontakt med Mats Svensson i samband med besök på hemsidan www.mats-svensson.se (”Webbplatsen”), plattformar i sociala medier, eller förfrågningar via e-post eller telefon, samt (iii) vid marknadsföring, bland annat genom utskick av nyhetsbrev.

Mats Svensson 2000 AB, org. nr 556831–3976, Rönnowsgatan 8 C, 252 25 Helsingborg, är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som sker i enlighet med denna Integritetspolicy.

Utöver denna Integritetspolicy gäller våra allmänna villkor vid köp av tjänst.


2. Definitioner

I denna Integritetspolicy avser begreppet ”personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer, kundnummer och IP-adress (”Personuppgifter”).

I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina Personuppgifter. Med begreppet ”behandling” avses exempelvis att vi registrerar, lagrar, skickar och på andra sätt använder dina Personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy (”Behandling”).


3. Sammanställning över Behandlingen av dina Personuppgifter

Nedan följer en sammanställning över den Behandling av Personuppgifter vi utför. Vi beskriver även Behandlingen utförligt i punkt 4, 5 och 6 i denna Integritetspolicy.

Ändamål: För att kunna tillhandahålla försäljning och leverans av tjänst.

Kategorier av personuppgifter

 • Kontaktuppgifter
 • Personnummer
 • Kortuppgifter
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Kundnummer
 • IP-adress

Laglig grund
Fullgörande av avtal om köp av tjänst.

Lagringstid
12 månader efter att kundförhållandet upphört genom att tjänsten är levererad och betalad, och ny avtalsperiod inte har ingåtts.

Ändamål: För att kunna marknadsföra Mats Svenssons tjänster samt erbjuda nyhetsbrev.

Kategorier av personuppgifter

 • Kontaktuppgifter
 • Personnummer
 • Kortuppgifter
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Kundnummer
 • IP-adress

Laglig grund
Berättigat intresse.
Samtycke.

Lagringstid
12 månader efter att kund-förhållandet upphört genom att tjänsten är levererad och betalad och ny avtalsperiod inte har ingåtts eller till dess att du återkallar ditt samtycke.

Ändamål: För att tillhandahålla kundtjänst och service.

Kategorier av personuppgifter

 • Kontaktuppgifter
 • Uppgifter om köp och eventuellt klagomål
 • IP-adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Kundnummer

Laglig grund
Berättigat intresse.

Lagringstid
12 månader efter att ditt ärende är avslutat.

Ändamål: För att efterleva lagkrav, som följer av tex. bokföringslagen eller penningtvättslagen.

Kategorier av personuppgifter

 • Kontaktuppgifter
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Betalningshistorik
 • Korrespondens
 • Uppgifter om köp och eventuellt klagomål

Laglig grund
Rättslig förpliktelse.

Lagringstid
Så länge vi är skyldig att spara uppgifterna enligt lag.

Ändamål: För att kunna lämna personanpassad information, offerter och erbjudanden till dig.

Kategorier av personuppgifter

 • Kontaktuppgifter
 • Personnummer
 • Facebook profilbild
 • Personinformation

Laglig grund
Berättigat intresse.

Lagringstid
12 månader efter att ett eventuellt kundförhållande upphört genom att tjänsten är levererad och betalad, och ny avtalsperiod inte har ingåtts och – om inte någon tjänst slutligen levereras i anledning av att offert eller erbjudande inte leder till ett avtal – sex månader.


4. Varför Behandlar vi dina Personuppgifter?

Mats Svensson Behandlar Personuppgifter avseende våra befintliga kunder, tidigare kunder och tilltänkta kunder. Vi är transparanta avseende hur vi samlar in och Behandlar Personuppgifter. Mats Svensson samlar endast in de Personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för, vilka beskrivs i denna Integritetspolicy. Vilka Personuppgifter vi samlar in om dig beror bland annat på vilken eller vilka av våra tjänster du efterfrågat eller köpt.

Mats Svensson Behandlar dina Personuppgifter för olika ändamål. Behandlingen sker i syfte att:

 • Tillhandahålla och administrera tjänsten och i övrigt uppfylla det avtal som ingåtts med dig i samband med köp eller beställning av tjänsten;
 • Möjliggöra allmän kundvård (kvalitetsarbete, statistik, marknads- och kundanalys samt affärsutveckling) och kundservice, t.ex. när du kontaktar oss via e-post, telefon, sociala plattformar, eller via vår Webbplats;
 • Ge dig relevant information och erbjudanden via utskick av nyhetsbrev per e-post, sms eller via sociala plattformar avseende våra tjänster; och
 • Följa tillämplig lagstiftning.

Utöver de Personuppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in vid genomförande av köp eller beställning, kan vi också komma att samla in Personuppgifter från tredje part. Sådana Personuppgifter skyddar vi på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy. Dessa tredje parter varierar från tid till annan men inkluderar bland annat leverantörer av tjänster som kontaktar dig och informerar om våra tjänster samt i förekommande fall ingår avtal med dig för vår räkning.

När du blir ombedd att lämna Personuppgifter, t.ex. vid köp av en tjänst, kan du välja att inte göra detta. För det fall du väljer att inte ange Personuppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en viss tjänst, kan det leda till att vi inte kan tillhandahålla tjänsten till dig.

Vidare samlar vi in Personuppgifter genom att använda cookies (små textfiler som sparas på din enhet) på Webbplatsen. Det gör vi för att vår Webbplats och våra onlinetjänster ska fungera så bra som möjligt och ge dig en bra kundupplevelse. Läs mer om hur vi använder cookies i punkt 8.


5. Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund?

Nedan angivna Personuppgifter Behandlas av oss, för ändamål som framgår av punkt 4 ovan:

 • (i) För- och efternamn;
 • (ii) Adress;
 • (iii) Telefonnummer;
 • (iv) E-postadress;
 • (v) Personnummer;
 • (vi) IP-adress;
 • (vii) Kundnummer;
 • (viii) Kortuppgifter och betalningshistorik;
 • (ix) Korrespondens med dig;
 • (x) Uppgifter om eventuellt köp, t.ex. vilken tjänst du har köpt och eventuella klagomål på tjänsten;
 • (xi) Facebook-ID;
 • (xii) Profilbild från Facebook URL;
 • (xiii) Personinformation som kön och ålder; och
 • (xiv) Andra liknande uppgifter såsom exempelvis  intressen som krävs för att kunna tillhandahålla skräddarsydd information, offerter och erbjudanden.

Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att Mats Svensson ska kunna tillhandahålla försäljning och leverans av tjänster och därmed fullgöra avtalet med dig. Behandlingen av Personuppgifterna är också nödvändig för att Mats Svensson ska kunna tillhandahålla en god service via vår kundtjänst och för att kunna utreda eventuella klagomål, och därmed tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden på ett effektivt och kundvänligt sätt. Behandlingen av Personuppgifterna är vidare också nödvändig för att Mats Svensson ska kunna tillhandhålla skräddarsydd information, offerter och erbjudanden till dig som kund efter att ha inhämtat uppgifter från chat via Facebooks Messenger-funktion. Vi grundar denna Behandling på vårt berättigade intresse att kunna tillgodose dig relevant information samt attraktiva skräddarsydda erbjudanden som är anpassade till dig.

Personuppgifterna kan även användas för direktmarknadsföring i form av erbjudanden, inbjudan till event, information om förmåner eller annan marknadsföring tex. genom utskick av nyhetsbrev via e-post eller brev, som vi bedömer att du kan vara intresserad av och som är förmånliga för dig. Denna Behandling baserar vi på vårt berättigade affärsintresse av att kunna erbjuda dig som kund eller tidigare kund förmånliga erbjudanden och information om våra tjänster. Vid denna bedömning har vi genomfört en intresseavvägning där vi bland annat beaktat att Behandlingen inte berör några känsliga Personuppgifter och att vi har ett tydligt affärsmässigt intresse av att kunna marknadsföra våra tjänster till dig på ett effektivt sätt. Även en viss tid efter det att kundförhållandet har upphört kan vi skicka direktmarknadsföring till dig enligt ovan. Du har alltid rätt att kontakta oss om du inte önskar motta marknadsföring eller genom att avanmäla dig genom att följa länken i utskicken.

I vissa fall har du samtyckt till att vi Behandlar dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål. Bland annat sker detta när du anmält dig till att erhålla vårt nyhetsbrev.

Vissa av de Personuppgifter som Mats Svensson samlar in Behandlas för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan till exempel avse krav som följer av bokföringslagen (1999:1078).


6. Sociala medier och Messenger

Mats Svensson använder sig av Facebook som kanal för att komma i kontakt med sina kunder samt marknadsföra och informera om sina tjänster. Mats Svensson använder sig, som framgår av punkt 5 ovan, också av Facebook Messenger för att samla in Personuppgifter via chat-funktionen för att sedan kunna lämna information samt erbjudande och offerter avseende skräddarsydda tjänster. I samband med det ovanstående är Mats Svensson personuppgiftsansvarig för publiceringar och information som innehåller Personuppgifter och som publiceras på Facebook eller Messenger av dig som användare i form av exempelvis kommentarer, bilder och filmklipp. Vi omber våra användare att rapportera opassande innehåll till oss så att vi kan tillse att sådant innehåll inte förekommer. Vi kan således även utifrån vad vi bedömer som nödvändigt komma att ta bort innehåll på Facebook.


7. Hur länge sparas dina Personuppgifter?

Dina Personuppgifter sparas endast så länge som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som Personuppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Vi behåller dina Personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, fakturera för tjänsten, hantera klagomål eller utövande av ångerrätt och reklamation m.m.

Befintliga kunders Personuppgifter lagras i marknadsföringssyfte under 12 månaders tid efter det att kundförhållandet upphört, det vill säga efter att vårt uppdrag har slutförts. Om du inte önskar att vi sparar Personuppgifter för marknadsföringsändamål under denna tid är du välkommen att (i) kontakta oss och skriftligt invända mot detta eller (ii) följa länken i utskicken.

Har du samtyckt till Behandling av dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål, Behandlar Mats Svensson Personuppgifterna för det specifika ändamålet, fram till dess att du återkallar ditt samtycke.

Det kan du göra genom att (i) kontakta oss och skriftligt invända mot detta eller (ii) följa länken i utskicken.

För att möjliggöra för Mats Svensson att uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av lag eller för att kunna bevaka våra rättsliga intressen (om det pågår en rättslig process), kan vi komma att spara Personuppgifterna under en längre tid. Personuppgifterna sparas dock aldrig längre än vad som är nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte.


8. Cookies

Vi använder oss av cookies på vår Webbplats. Du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår Cookie policy.


9. Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den Behandling av dina Personuppgifter vi utför. Nedan följer en sammanställning av de rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. Kontaktinformation till oss hittar du i slutet av denna Integritetspolicy.

Rätt till tillgång
Du har rätt att kostnadsfritt begära information om den Behandling som vi genomför avseende dina Personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter vi Behandlar om dig. Denna begäran ska inges skriftligen till oss med förtydligande om vilken information du önskar ta del av. Vi kommer att besvara din förfrågan utan onödigt dröjsmål. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål om tillgång till de uppgifter din begäran avser, lämnar vi en motivering till detta. Kopian av dina Personuppgifter skickas till din folkbokföringsadress såvida inte annat skriftligt överenskommits. För att säkerställa din identitet vid en förfrågan från dig kan vi komma att begära ytterligare information från dig.

Rätt till rättelse
Huvudansvaret för att de Personuppgifter vi Behandlar är korrekta åvilar Mats Svensson såsom personuppgiftsansvarig. Om du meddelar oss att de Personuppgifter som du lämnat inte längre är korrekta, kommer vi snarast att rätta, blockera eller radera sådana Personuppgifter.

Rätt till radering
Du har rätt att begära att Mats Svensson, utan onödigt dröjsmål, raderar dina Personuppgifter. Personuppgifter ska raderas i följande fall:

 • (i) om Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för,
 • (ii) om du återkallat ditt samtycke och Behandlingen endast grundar sig på samtycke som laglig grund,
 • (iii) om Behandling sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att dina Personuppgifter behandlas för detta ändamål,
 • (iv) om du motsätter dig Behandling av Personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och ditt intresse väger tyngre än vårt,
 • (v) om dina Personuppgifter inte har Behandlats i enlighet med Dataskyddsreglerna, eller
 • (vi) om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Det kan finnas skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera samtliga av dina Personuppgifter. Dessa skyldigheter följer av tillämplig lagstiftning inom t.ex. bokföring. Om vissa Personuppgifter inte kan raderas på grund av tillämplig lagstiftning kommer vi att tillse att Personuppgifterna endast kan användas i syfte att uppfylla sådana legala skyldigheter och inte för några andra syften.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att Mats Svensson tillfälligt ska begränsa Behandlingen av dina Personuppgifter. En sådan begränsning kan begäras i följande fall:

 • (i) om att du anser att de Personuppgifter vi har om dig inte är korrekta och att du i samband med det begärt rättelse,
 • (ii) när den Behandling som utförs av dina Personuppgifter inte är förenlig med reglerna i Dataskyddsreglerna men du ändå inte vill att dina Personuppgifter ska raderas utan istället begränsas, och
 • (iii) när vi inte längre behöver dina Personuppgifter för ändamålen med vår Behandling men då du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om du har invänt mot Behandlingen av dina Personuppgifter får användningen av Personuppgifterna begränsas under tiden som utredning sker. Vid begränsning av dina Personuppgifter kommer Mats Svensson endast att lagra dina Personuppgifter och vid ytterligare Behandling inhämta ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att, för det fall vi Behandlar dina Personuppgifter med ditt samtycke eller för att fullgöra avtalsförpliktelse med dig, kräva att vi tillhandahåller samtliga Personuppgifter som vi har om dig och som Behandlas på ett automatiserat sätt, i ett maskinläsbart format, vilket t.ex. kan vara en Excelfil eller en CSV-fil. Om det är tekniskt möjligt har du vidare rätt att begära att vi överför dina Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt till invändning
Du har rätt att invända mot vår Behandling av dina Personuppgifter om Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning. Mats Svensson kommer i dessa fall be dig specificera vilken Behandling du invänder mot. Om du invänder mot någon Behandling kommer vi endast att fortsätta med Behandlingen av dina Personuppgifter om det finns berättigade skäl till Behandlingen som väger tyngre än dina intressen.


10. Samtycke till Behandling av Personuppgifter

Viss Behandling av Personuppgifter kan komma att baseras på att vi har ditt samtycke. Detta är till exempel fallet när du i kontakt med oss meddelat att du önskar erhålla nyhetsbrev eller liknande marknadsföring efter det att kundförhållandet upphört och vi inte längre Behandlar dina Personuppgifter för detta ändamål på den lagliga grunden om berättigat intresse eller då du som inte är eller har varit kund hos oss ändock önskar erhålla marknadsföring från oss. Du bestämmer själv om du vill ge ditt samtycke till den avsedda Behandlingen och när du vill återkalla ditt samtycke till sådan Behandling. Om du önskar återkalla ditt samtycke kan du göra det genom att (i) kontakta oss och skriftligt invända mot detta eller (ii) följa länken i utskicken.


11. Till vilka överför vi dina Personuppgifter?

För att tillhandahålla vissa av våra tjänster anlitar vi utvalda tredje parter. Det medför att vi delar en del av de Personuppgifter som vi samlat in om dig med dessa, vilka exempelvis kan vara leverantörer av molntjänster eller annan programvara eller marknadsföringsföretag. Mats Svensson vidtar i samband med sådan delning eller överföring av dina Personuppgifter, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina Personuppgifter hanteras på ett säkert och tryggt sätt. Dessa utvalda tredje parter kommer endast att Behandla dina Personuppgifter på sätt som följer av denna Integritetspolicy och för att uppfylla något eller några av de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. Mats Svensson ansvarar gentemot dig att dessa tredje parter Behandlar dina Personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt.

Mats Svensson kan komma att överföra dina Personuppgifter till ett land utanför EU/EES, om någon av Mats Svenssons leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om Personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Mats Svensson vidta åtgärder för att se till att Personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra Personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Mats Svensson kan vara skyldiga att på begäran enligt lag och myndighetsbeslut lämna ut dina Personuppgifter. Sådant utlämnande kan exempelvis ske till Polisen eller till Skatteverket.

Mats Svensson kommer inte att sälja dina Personuppgifter till tredje part om vi inte först fått ditt godkännande.


12. Hur skyddar vi dina Personuppgifter?

För att skydda din personliga integritet, upptäcka, förhindra och begränsa risk för hackerangrepp etc., vidtar Mats Svensson en rad tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder. Vid överföring av känsliga Personuppgifter såsom kontokortsnummer och lösenord m.m. via internet, skyddas dessa Personuppgifter genom kryptering. Mats Svensson vidtar även åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förändringar och förstörelse. Mats Svensson tillser att åtkomst till dina Personuppgifter endast ges till personal som behöver det för fullföljandet av sina arbetsuppgifter samt att de vidtar konfidentialitet.


13. Tillsyn och efterlevnad

Om du är missnöjd med hur vi Behandlar dina Personuppgifter eller om du anser att dina Personuppgifter har Behandlats i strid med Dataskyddsreglerna kan du i första hand kontakta info@mats-svensson.se. Du kan också lämna in ett klagomål till relevant myndighet, för närvarande Datainspektionen. Du finner mer information om hur du kan göra detta på www.datainspektionen.se. Vi tillser att samtliga nyanställda tillhandahålls denna Integritetspolicy för att på bästa sätt skydda dina Personuppgifter.

Mats Svensson utvärderar årligen denna Integritetspolicy.


14. Tredje parts villkor

Mats Svenssons tjänster kan i vissa fall vara föremål för tredje parts villkor. Mats Svensson är inte ansvarig för sådana tredje parters användning av dina Personuppgifter då dessa är ensamt personuppgiftsansvariga och svarar för Behandlingen av dina Personuppgifter. Således är det viktigt att du som kund beaktar och läser igenom de villkor som kommer från tredje part. Detsamma gäller om det finns en länk på mats-svensson.se som länkar till andra webbplatser.


15. Ändring av Integritetspolicyn

Mats Svensson förbehåller sig rätten att ändra i denna Integritetspolicy när vi bedömer att detta är nödvändigt för att uppfylla tillämplig lag. Sådana ändringar är framförallt påkallade vid eventuella lagändringar, med anledning av uttalanden från tillsynsmyndighet eller andra organ som utger yttranden med anledning av Dataskyddsreglerna. Vidare kommer denna Integritetspolicy att uppdateras när det behövs med anledning av ändringar i våra tjänster.

När denna Integritetspolicy uppdateras ändras datumet för senaste uppdateringen längst upp i denna policy. Om Mats Svensson vidtar större ändringar i denna Integritetspolicy eller ändringar gällande hur vi Behandlar dina Personuppgifter, informeras du om detta innan ändringen träder i kraft.


16. Hur kommer du i kontakt med oss?

Om du har frågor med anledning av denna Integritetspolicy eller gällande Behandling av dina Personuppgifter, önskar göra en begäran i enlighet med Integritetspolicyn eller om du vill anmäla överträdelse av denna Integritetspolicy m.m. är du välkommen att kontakta oss.

Mats Svensson 2000 AB, org. nr 556831–3976
Rönnowsgatan 8 C, 252 25 Helsingborg
E-mail: info@mats-svensson.se
Tel. nr 010-330 20 60

Kundtjänst

Har du frågor?

Telefontid måndagar

10:00–12.00

010 – 330 20 60

info@mats-svensson.se